Általános szerződési feltételek

24 minutes read

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Phantasy Bt.

 • Név: Phantasy Bt.
 • Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 1.
 • Cégjegyzékszám: 01-06-718149
 • Adószám: 20179063-2-42
 • Telefonszám: 06/30/574-7605
 • E-mail: hello@optinbox.hu

mint Szolgáltató, valamint az Előfizető és/vagy Felhasználó között az online szolgáltatásként bérelhető OptinBox marketing célú pop-up ablak kezelő rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

Az Általános Szerződési Feltételekben szereplő definíciók:

Weboldal: a https://optinbox.hu weboldal.

Felhasználó: bármely a 18. életévét betöltött és cselekvőképes személy vagy gazdálkodó szervezet képviselője és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Előfizető: bármely felhasználó, aki előfizetett bármelyik előfizetési csomagra.

Tartalom: bármely, a pop-up ablakban megjelenített szöveg, kép, hang, videó és fénykép.

Pop-up: a Felhasználó és/vagy Előfizető által saját felelősségére létrehozott, információt (szöveg, kép, hang, videó, fénykép, hyperlink vagy űrlap) tartalmazó információs blokk és/vagy ablak, amely megjelenítésre kerül az Optinbox által a Felhasználó és/vagy Előfizető weboldalán.

Személyes fiók: személyes adatot tartalmazó, a Felhasználónak és/vagy Előfizetőnek dedikált felület.

Vásárló: Bármely jogi vagy természetes személy, aki szerződést köt a Felhasználóval vagy az Előfizetővel a Pop-up használatával vagy anélkül.

A szerződés célja

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a Weboldalhoz való hozzáférést és annak használatának feltételeit.

1.2 A Weboldal Felhasználójaként vagy Előfizetőjeként Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy elolvasta és megértette a jelen ÁSZF feltételeit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat minden korlátozás nélkül.

1.3 Az ÁSZF és annak minden módosítása folyamatosan elérhető a Felhasználók és/vagy Előfizetők számára a Weboldalon. A regisztráció befejezéséhez az Előfizetők kötelesek megerősíteni, hogy az ÁSZF feltételeit teljességükben megismerték és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja az Előfizetőket.

1.5 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációnál történt elektronikus megerősítéssel a Felhasználó és a Szolgáltató közötti elektronikus szerződéskötésnek minősül. Az elektronikus megerősítés (visszaigazolt) által létrehozott szerződések minden, a Felhasználó és a Szolgáltató közötti tranzakcióval kapcsolatos adatra vonatkoznak, beleértve az elállási nyilatkozatokat, tájékoztatókat, szerződéseket és jelentkezéseket.

1.6 A Weboldal használata és az elektronikus nyilvántartások elérése és megőrzése érdekében a Felhasználónak rendelkeznie kell a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközökkel, szoftverekkel és internet eléréssel, melyek a Felhasználó kizárólagos felelősségét képezik.

1.7 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen ÁSZF-ben, a Weboldalon, a termék és szolgáltatás leírásokban vagy bármely egyéb kiegészítő anyagban előforduló sajtó hibákért vagy elírásokért.

2. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya

2.1 A Szolgáltató marketing célú ún. “pop-up megjelenítő” alkalmazást biztosít, amely segítségével a Felhasználó üzeneteket és/vagy információkat jeleníthet meg „overlay ablakokban”. Bármely egyéb tulajdonság vagy eszköz, amelyek a jelenlegi értesítésekhez hozzáadásra kerül, a jelen ÁSZF feltételeinek hatálya alá tartozik.

2.2 Személyes fiók

2.2.1 A Felhasználó a Weboldal „Regisztráció” menüpontjára kattintva egyetlen fiókot hozhat létre önmagának.

2.2.2 A Szolgáltató által gyűjtött és feldolgozott adatokat a Felhasználó önkéntes alapon adja meg a Weboldalon, különösen a regisztrációs űrlapon keresztül. Az így megadott adatok az alábbiak:

 • érvényes e-mail cím
 • választott jelszó
 • vezetéknév
 • keresztnév

2.2.3 A Felhasználó és/vagy Előfizető által választott, az Előfizetői Fiókhoz tartozó jelszó szigorúan bizalmas, harmadik féllel nem osztható meg. A Szolgáltató minden felelősséget kizár a jelszóval való visszaélésekért, valamint a jelszó elvesztéséért vagy ellopásáért.

2.2.4 A Szolgáltatónak nem áll módjában a szolgáltatásait igénybevevő személyek személyazonosságának ellenőrzésére, így a Szolgáltató minden felelősséget kizár a Felhasználót és/vagy az Előfizetőt érintő személyazonosság lopásért. A Felhasználó és az Előfizető felelős a jelszavak és a Fiók biztonságának megőrzéséért.

2.2.5 A Szolgáltató minden felelősséget kizár a Személyes Fiók és az ennek jelszavának biztonságának sérelméből származó bármely kárért vagy veszteségért. Amennyiben úgy véli, hogy a fiókját vagy személyazonosságát harmadik fél jogosulatlanul használja, haladéktalanul értesítse a Szolgáltatót az alábbi e-mail címen: hello@optinbox.hu.

2.2.6 A Felhasználó és/vagy az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Személyes Fiók regisztrációja során megadott e-mail címet fogja elsődlegesen kommunikáció céljára használni.

2.2.7 A Felhasználó és/vagy az Előfizető felelős minden, a Személyes Fiókon belül végzett tevékenységért és az azon belül feltöltött tartalomért, beleértve minden adatot, grafikát, fényképet és linket. A Felhasználó és az Előfizető köteles a tartalom használatát érintő jogok védelmét biztosítani.

2.2.8 A Felhasználó és/vagy az Előfizető nem továbbíthat vírusokat, ártalmas szoftvereket vagy bármely ártalmas természetű kódot, obszcén vagy erotikus üzeneteket vagy illegális tevékenységre buzdítő információkat.

2.3 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.3.1 A Szolgáltató nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Felhasználónak és/vagy az Előfizetőnek az OptinBox alkalmazáshoz, amelyért a Felhasználó és/vagy az Előfizető a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.

2.3.2 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, az OptinBox weboldal és egyéb kapcsolódó kiegészítő anyagok a megvizsgált és letesztelt állapotban kerül biztosításra, minden további kifejezett vagy hallgatólagos garancia, illetve jótállás nélkül.

2.3.3 A Szolgáltató minden felelősséget kizár az OptinBox alkalmazás használatából és az OptinBox használata során előforduló hibákból fakadó károkkal vagy veszteségekkel kapcsolatban, abban az esetben is, ha ezek a hibák a Szolgáltató gondatlanságából erednek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó és/vagy Előfizető és az Ügyfelek között kötött szerződésekért.

2.3.4 A Szolgáltató alkalmazottai jogosultak a Felhasználó és/vagy Előfizető Fiókjába bejelentkezni karbantartás céljából.

2.3.5 A Szolgáltató nem szabhatja meg a Pop-up tartalmát és nem módosíthatja azt, ha csak a jelen ÁSZF kifejezetten másképp nem rendelkezik. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Pop-up tartalmáért és a Felhasználótól és/vagy az Előfizetőtől megrendelt vagy megvásárolt termékekért és szolgáltatásokért.

2.4 A Felhasználók és/vagy Előfizetők jogai és kötelezettségei

2.4.1 A Felhasználó és/vagy Előfizető köteles minden olyan adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely az OptinBox alkalmazás üzemeltetéséhez szükséges. Ezeket az adatokat a regisztrációs folyamat alatt megjelenített űrlapon kell megadni.

2.4.2 A Felhasználó és/vagy az Előfizető jogosult az OptinBox alkalmazást használni. A Felhasználó és/vagy az Előfizető jogosult kitölteni a Pop-up-ot bármilyen tartalommal, amelyeket a jelen ÁSZF nem tilt.

2.4.3 Az Előfizető az OptinBox alkalmazás használatáért és egyéb OptinBox szolgáltatásokért havi vagy éves díjat köteles fizetni. Az egyes előfizetési csomagok különböző szolgáltatásokat tartalmaznak, a csomagok díjai eltérőek, ezek a jelen ÁSZF mellékletében találhatóak.

2.4.4 A Felhasználó és/vagy az Előfizető nem jogosult az OptinBox alkalmazás engedélyezésére ill. tovább értékesítésére.

2.4.5 A Felhasználó és/vagy az Előfizető felelős a Pop-up-ban található termékek kezeléséért, nyilvántartásáért és adminisztrációjáért minden esetben. A Szolgáltató nem vesz részt a Felhasználó vagy az Előfizető Pop-up-jában regisztrált értékesítési folyamatban. A létrehozott Pop-up megjelenítésre vonatkozó ÁSZF nem jelent semmilyen üzleti kapcsolatot, értékesítési partnerséget vagy bármilyen egyéb kapcsolatot a Szolgáltató és a Felhasználó és/vagy Előfizető között.

2.4.6 A Szolgáltatónak semmilyen kapcsolata nincs és nem tartozik sem hallgatólagos sem kifejezett felelősséggel a Vásárló felé, aki számára a Felhasználó vagy az Előfizető megjeleníti a Pop-up-ot. Kizárólag a Felhasználó és az Előfizető felelősek a Pop-up-ban megjelenített tartalomért és az adatok helytállóságáért és kizárólag a Felhasználó és az Előfizető tartozik felelősséggel bármely személy felé, aki megtekinti a Pop-up-ot.

2.4.7 A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállal minden, a weboldallal és a Pop-up üzemeltetéssel, valamint a Pop-up adminisztrációs felületén való cégadatokban beálló változások regisztrációja kapcsán felmerülő jogi kötelezettséget (mindenkor hatályos cégadatok stb.).

2.4.8 A Szolgáltató rendelkezésre bocsát minden az adat módosításhoz szükséges eszközt az OptinBox alkalmazás beépített funkcióján keresztül. Abban az esetben, ha a Felhasználó és/vagy Előfizető nem frissíti az adatokat vagy nem válaszol megkeresésekre, a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni a szolgáltatás nyilvánosan elérhető részét, mindameddig a Felhasználó és/vagy Előfizető nem pótolja a hiányt.

2.4.9 A Felhasználó és/vagy az Előfizető nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak a Felhasználó és/vagy az Előfizető nevére vonatkozóan, illetve a Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban megadott kereskedelmi neveket, védjegyeket illetően, hogy a Szolgáltató felhasználhassa azokat a következő helyeken:

 • az OptinBox saját weboldalán
 • az OptinBox szolgáltatásait leíró nyomtatott és online hirdetésekben, sajtó anyagokban, címtárakban és hírlevelekben
 • az előzőekhez indokoltan szükséges kiegészítő alkalmazásokban

2.5 Vásárlók jogai és kötelezettségei

2.5.1 A jelen ÁSZF rendelkezései értelmében a Szolgáltatót a Vásárló felé nem terheli kötelezettség termék átadása vagy szolgáltatások nyújtása kapcsán. A jelen ÁSZF nem keletkeztet ilyen kötelezettségeket.

2.5.2 A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatónak nem keletkezik a Vásárló kifizetésére vonatkozó kötelezettsége.

2.5.3 A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult kezelni a Vásárló alábbi adatait:

 • Név (vezetéknév és keresztnév)
 • E-mail cím
 • Süti (cookie) adatok
 • IP cím

2.6. A Szolgáltató a teljesítés során alvállalkozót vehet igénybe.

2.6.1. Az alvállalkozó bevonásának feltételei

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el
 • A Szolgáltató jelen szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni
 • A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik

3. Fizetési feltételek

3.1 Ingyenes csomag

3.1.1 A Szolgáltató ingyenes díjcsomagot biztosít a Felhasználónak, anélkül, hogy a Felhasználónak fizetési adatokat kellene megadnia az Ingyenes csomag keretében.

3.1.2. Az ingyenes csomag a benne foglalt korlátozott szolgáltatásokkal lejárati idő nélkül igénybe vehető. Az Ingyenes díjcsomagban foglalt szolgáltatások a jelen ÁSZF mellékletében található.

3.2 Előfizetések

3.2.1 A Felhasználó választhat magasabb szolgáltatásokat nyújtó csomagot az OptinBox díjcsomagok oldalán felsorolt előfizetési csomagok közül.

3.3.2 Az OptinBox díjcsomagjainak az árai tartalmazzák az Áfát, így az bruttó árak.

3.2.3 Az OptinBox oldalon a díjcsomag bruttó árát elektronikus úton, érvényes bankkártyával fizetendő meg. Minden fizetési kötelezettségről számla kerül kiállításra, amely az Előfizető személyes fiókjában kerül megjelenítésre.

3.2.4 A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy a Szolgáltató által történő beszedés hibája a Felhasználó és/vagy Előfizető fiókjának felfüggesztését eredményezi. Megszűnés esetén az előfizetési díjat esedékesnek kell tekinteni minden megkezdett időszak vonatkozásában. Ha az Előfizető megszünteti a szerződést vagy nem veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait, az adott előfizetési periódusra vagy tört hónapra a Szolgáltató nem köteles a díj megtérítésére.

3.2.5 A Szolgáltató különböző díjköteles előfizetési csomagokat kínál, melyek részletei megtalálhatóak weboldalunkon ill. jelen ÁSZF mellékletében. További személyre szabott csomagok is elérhetőek, ehhez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a hello@optinbox.hu e-mail címen.

3.2.6. Minden egyes előfizetés esetében az Előfizető feladata, hogy integrálja az egyedi követőkódot a weboldalának forráskódjába. A díjcsomagok árai a Felhasználó és/vagy Előfizető havi egyedi megjelenítések száma alapján kerülnek meghatározása. Az adott havi egyedi látogatók számának meghaladásakor a pop-up ablakok inaktív állapotba kerülnek, erről a Felhasználót és/vagy Előfizetőt e-mailben, illetve a személyes fiókjukon keresztül értesítjük.

3.2.7. Az megjelenések számlálása az előfizetés kezdő napján kezdődik és az adott hónap utolsó napján ér véget. A második hónaptól a számlálás az adott hónap első napjától kezdődik és a hónap utolsó napján ér véget. Az előfizetés lehet havi vagy éves és hallgatólagosan kerül megújításra. Az előfizetés bármikor lemondható, de visszatérítés nem igényelhető.

3.2.8 A Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal azzal, hogy visszafizeti az Előfizető által kifizetett első havi díjat, amennyiben az Előfizető 14 napon belül jelzi, hogy nem elégedett az OptinBox szolgáltatással. Egyéb esetekben pénzvisszatérítés nem igényelhető.

3.2.9 Az előfizetés díja abban az esetben is esedékessé válik, ha az Előfizető nem használta fel a díjcsomagjában foglalt pop-up megjelenítéseket.

3.3.0 Az előfizetés feldolgozásához érvényes bankkártyára van szükség: havi előfizetés esetében kizárólag a bankkártyás fizetési mód az, ami elérhető, míg éves előfizetésnél opcionális a bankkártyás, illetve az átutalásos fizetési mód.

3.3.1 A bankkártyás előfizetésnél a Szolgáltató automatikusan megterheli az Előfizető bankkártyáját az előfizetés díjával az Előfizető számlázási ciklusának megfelelően (havi vagy éves, a kiválasztott szolgáltatástól és az egyéni szolgáltatások számlázási feltételeitől függően) egészen addig, amíg az Előfizető érvényesen le nem mondja a szolgáltatást.

3.3.2 Az előfizetési díj kifizetésétől számított öt (5) munkanapon belül a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki az Előfizetőnek.

3.3.3 Minden számla és fizetési értesítő az Előfizető fiókjában kerül megjelenítésre vagy e-mailben kerül elküldésre az Előfizetőnek.

4. Szellemi tulajdon

4.1 Az OptinBox weboldal annak teljességében (beleértve, de nem kizárólag, bármely OptinBox tartalom, szerkezet, adatbázis, grafika, kép, stb.), valamint az OptinBox logo, a Weboldal grafikus tartalma és annak bármely alkotóeleme a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A tartalmak bármilyen reprodukciója vagy megjelenítése részben vagy egészben szigorúan tilos.

4.2 Szigorúan tilos a Weboldalon elhelyezett adatbázisokból azok lényegét illető kivonatot létrehozni (minőségi vagy mennyiségi szempontból).

4.3 A pop-up ablakon belül létrehozott tartalom a Felhasználó és/vagy Előfizető kizárólagos tulajdonát képezi. Feliratkozásával hozzájárul ahhoz, hogy nyilvánosan ügyfelünkként utalhassunk Önre.

4.4 A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy nem fogja közvetlenül vagy közvetetten „visszafejteni”, szétszedni, vagy bármilyen egyéb módon megpróbálni felderíteni a megjelenített pop-up, vagy bármely, az OptinBox szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazás, dokumentáció vagy adat forráskódját, tárgyi kódját, vagy az azt megalapozó szerkezetet, ötletet vagy algoritmust.

4.5 A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy nem fogja a pop-up-ot módosítani, lefordítani vagy a pop-up ablak vagy bármely egyéb szoftver alapján származékos műveket létrehozni, nem fogja másolni (kivéve archiválási célból), terjeszteni, engedményezni vagy bármely más módon a pop-up vagy bármely szoftver jogait átadni, vagy megterhelni.

4.6 A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy nem fogja a pop-up-ot bármely más szoftverrel összekötni vagy befűzni, vagy bármely más módon harmadik fél javára használni, valamint azokról nem fog eltávolítani semmilyen védett szöveget vagy feliratot.

5. Kötelezettségvállalások és garanciák

5.1 A Felhasználó és/vagy Előfizető Kizárólagos Felelőssége

5.1.1 A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy betartja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a székhelye szerinti ország törvényeit, valamint Magyarország jogszabályait.

5.1.2 Az Előfizető és/vagy Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a pop-up ablakban elhelyezett nyilatkozatok, információk és közlemények tartalmáért és valódiságáért, azaz, általánosságban a Pop-up-ok tartalmáért.

5.1.3 A Szolgáltató, mint az Előfizetők és/vagy Felhasználók pop-up ablakának terjesztője, nem ellenőrzi a pop-up ablakok tartalmát azok közzététele előtt. A pop-up ablakok közzététele után, a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a pop-up ablak tartalmát és használatát.

5.2 Magatartási kódex

5.2.1 A Felhasználó és/vagy az Előfizető vállalja, hogy nem jár el őszintétlen vagy szakszerűtlen módon azzal, hogy nem megfelelő, valótlan vagy káros tartalmat jelenít meg a pop-up ablakban (nem megsértve bármilyen azokhoz kapcsolódó titoktartást, valamint biztosítva, hogy a pop-up ablak nem tartalmaznak rágalmazó, sértő, diszkrimináló, obszcén tartalmat és általánosságban tiszteletben tartják harmadik felek jogait oly módon, hogy nem szítanak erőszakot, rasszizmust, idegengyűlöletet és/vagy pedofíliát és semmilyen egyéb módon nem sértik a gyermekek jogait és erkölcsét védő jogszabályokat).

5.3 Jogok és jogosultságok

5.3.1 A pop-up ablak bármely, azzal a céllal reprodukált tartalma, hogy a Felhasználó és/vagy az Előfizető pop-up ablak kerüljön megjelenítésre a Felhasználó és/vagy az Előfizető kizárólagos felelősségét képezi. A Felhasználó és/vagy az Előfizető kijelenti, hogy rendelkeznek minden olyan joggal és jogosultsággal, amely ehhez a megjelenítéshez szükséges, a Szolgáltató felelősségre vonása nélkül.

5.4 Kötbérek

5.4.1 Az Előfizető és/vagy Felhasználó köteles helytállni a Szolgáltató helyett bármely harmadik fél által bármilyen minőségben indított követelés és/vagy eljárás tekintetében, különös tekintettel bármely olyan személyre, aki úgy hiszi, hogy jogosultsággal bír a tárgybeli, a pop-up ablakok tartalmához kapcsolódó jogok felett.

5.4.2 Az Előfizető és/vagy Felhasználó köteles viselni az eljárások kapcsán a Szolgáltatónál felmerülő költségeket (beleértve az ügyvédi díjakat), valamint bármely kártérítést és kamatot, amelynek megfizetésére a Szolgáltató köteles lehet ebben a tekintetben.

6. Felelősségkorlátozás

6.1 A Szolgáltató semmilyen módon nem garantál megszakítás -, vagy hibamentes működést. Előfordulhatnak karbantartások, frissítések vagy műszaki fejlesztések miatti pillanatnyi leállások, melyről előzetesen értesítést küldünk, melyekkel kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár.

6.2 A Szolgáltató köteles értesíteni az előfizetőket a hasonló karbantartásokat vagy fejlesztéseket megelőzően, amennyire ez lehetséges. Ezt az Felhasználó és/vagy az Előfizető elsődlegesen megadott e-mail címére küldött értesítő formájában.

6.3 A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, nem megfelelő eszközök miatt felmerülő működési hiba, elérhetetlenség, vagy nem megfelelő felhasználói feltételek okán, a Felhasználó és/vagy Előfizető kiszolgálójának vagy szolgáltatójának felróható kimaradásért, az internet hálózat hibájáért, valamint minden egyéb, az OptinBox felelősségi körén kívül eső okért, különös tekintettel a vis mayor esetekre.

6.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a pop-up ablakok az előfizető oldalán való közzétevése okán elszenvedett közvetett károkért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget grafikai vagy sajtóhibákért.

7. Személyes adatok

7.1 Adatvédelmi tájékoztatónk ezen az oldalon érhető el: https://optinbox.hu/page/adatkezelesi-tajekoztato.

8. Szerződés megszűnésének esetei

8.1 A Felhasználók és/vagy Előfizetők szerződésszegése vagy csalása esetén, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden értesítés nélkül azonnal felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse a Felhasználó és/vagy Előfizető fiókját és pop-up ablakok megjelenítési tevékenységét.

8.2 A Felhasználók és/vagy Előfizetők bármikor értesítés nélkül jogosultak megszüntetni fiókjukat. Az Előfizetők nem jogosultak visszatérítésre az adott vagy tört havi díjjal a Szolgáltatótól.

8.3 A Felhasználók és/vagy Előfizetők fiókjának megszüntetése a fiókhoz tartozó pop-up ablakok tartalmának felfüggesztését vonja maga után.

8.4 Amennyiben a Felhasználó és/vagy Előfizető a személyes fiókját annak rendeltetésszerű céljával ellenesen használja, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a fiókot.

8.5 A Felhasználó és/vagy az Előfizető kizárólagos felelősségét képezi az azonosító elemeik harmadik felek által történő felhasználása és a fiókjában keresztül tett intézkedések és nyilatkozatok, abban az esetben is, ha azok tisztességtelen módon kerültek közzétételre. A Felhasználó és/vagy Előfizető köteles a Szolgáltató helyett teljes körűen helyt állni ebben a tekintetben.

8.6 Az Előfizetés bármely díjcsomagra történő előfizetés időpontjával hatályosulnak. A díjcsomagban foglalt (éves vagy havi) időszak leteltével az Előfizetés automatikusan megújul, az adott díjcsomag szerint, amennyiben nem került lemondásra az Előfizető által.

9. Vis maior

9.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem.

9.2. Vis maior események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Felhasználók és/vagy Előfizetők esetleges panaszaival a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel:

10.2. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató ügyfélszolgálata az ingyenes díjcsomaggal rendelkező ügyfelek számára csak korlátozottan elérhető. Az ún. fizetős (prémium) díjcsomaggal rendelkező ügyfelek kérései/megkereséseik elsőbbséget élveznek.

10.3. Telefonon és e-mail-en keresztül a Felhasználók és/vagy Előfizetők hétköznap 9.00 és 17.00 óra között kereshetik fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

10.4. A Szolgáltatónak és Felhasználónak és/vagy Előfizetőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

10.5. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

10.6. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére.


Hozzászólások

Last updated on: 20 June, 2024
Phantasy Bt.
Általános szerződési feltételek